, ,

الزام به تمکین

الزام به تمکین

شرایط خواندن صیغه محرمیت بدون اجازه پدر

شرایط خواندن صیغه محرمیت بدون اجازه پدر

ازدواج دختر بدون اجازه پدر

ازدواج دختر بدون اجازه پدر
, ,

عدم تمکین زن

عدم تمکین زن